Информация
"КОМУНАЛТЕХМАШ 97 M" AД
Фирма за производство на контейнери и машини за твърди битови отпадъци (ТБО) и всички видове метални изделия по поръчка.
Дейности
Контейнери
Парапети и огради
Билбордове
Надстройки за сметоизвозване
Метални конструкции / Други
Внос
Контакт

Тел: 056/85-43-11
Факс: 056/85-42-83

BGtop  

 

 
ЗА НАС
През 1971 г. с решения на Комитета за стопанска координация при Министерския съвет на България, в Бургас е създаден филиал на Софийския Научно-изследователски и проекто-конструкторски институт по битово обслужване и комунално стопанство /НИПКИБОКС/ с предмет на дейност: "Научни изследвания и проектиране на специализирани машини и съоръжения за събиране, отстраняване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци/TБО/ от териториите на населените места в България." Със заповед № 213 от 07.05.1981 г. на Комитета по архитектура и благоустройство /ДВ бр. 46 от 1981 г/, освен научни изследвания и проектиране, към предмета на дейност се добавя "производство на усвоените у нас специализирани съдове, машини и съоръжения за третиране на ТБО". Със същата заповед се променя и фирмата на филиала в "Научно-производствено предприятие по комунално стопанство*' /НППКС/. На основание чл. 11, ал. З, т. 1, буква "а" от Указ № 56 за стопанска дейност и Решение № 78 на Министерския съвет от 2 май 1989 г, се създава фирма "КОМУНАЛТЕХМАШ" - правоприемник на НППКС. Фирмата е регистрирана от Бургаския окръжен съд с фирмено дело № 17 от 12.06.1989 г. С Разпореждаме № 39 на Министерския съвет от 06.11.1991 г. /ДВ бр. 32 от 1992 г. - обявление 3039/ е създадено еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "КОМУНАЛТЕМАШ" като правоприемник на фирма "КОМУНАЛТЕХМАШ" с предмет на дейност: "проучване, проектиране, изследване и производство на машини и съоръжения за обработване и оползотворяване на твърди битови отпадъци". През 1998 г. "КОМУНАЛТЕХМАШ" ООД е приватизирано и се представлява от ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВЕЛКОВ - управител. От 2008 година фирмата е с ново ръководство.
komunaltechmach
english version